В ПАМЕТ НА РАДКА, ИВАН И СТЕФАН КОСТОВИ share buttonYouTube channel- Veliko Tarnovo СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, АКО ТОЗИ БЛОГ ВИ ХАРЕСВА, ПРЕПОРЪЧАЙТЕ ГО!

ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР- Сребърно монетосечене

Известни са два типа сребърни плоски монети на цар Иван Александър. Върху единият, царят е представен сам, а върху другия - със сина си Михаил Асен. От типа "царят сам" в Търново са намерени 5 екз. Един от тях е препечатан върху сребърна монета на Михаил Шишман /"царят конник"/. Това препечатване свидетелства, че в първите години от управлението на цар Иван Александър имало недостиг на сребро и се наложило използването на по-стари сребърни монети.
Вторият тип сребърни монети е най-масовото българско сребърно монетосечене. Върху него са представени цар Иван Александър и най-големият му син от първия му брак Михаил Асен /Таб.ХХХП/.
Досега от България са известни над 50 колективни находки, съдържащи 6 500 сребърни монети от този тип/’ Само в Търново са намерени 1029 екз. /141 единични и 889 от 4 колективни находки/. Анализът на многобройните търновски монети, съобразен с данните от проучените находки от други места, даде възможност да се изяснят и уточнят някои въпроси относно поминала на това сребърно издание, организацията на търновската монетарница, както и да се изгради една относителна хронология на отделните монетни емисии, белязани със съответни отличителности. 
В Търново са открити 4 колективни находки със сребърни монети на Иван Александър с Михаил Асен. Едната от тях, която е втора по количество от известните /791 екз./, е намерена в едно от приземните помещения на Двореца на Царевец. /Обр.З/. Тя изцяло се състои от сребърни монети от типа "Иван Александър с Михаил Асен". С изключение на 2 екз.5 на всички останали монети върху лицевата и опакованата страна е гравиран обърнат монограм на титлата "ЦАРЬ".
Според съкращенията на епитета "благоверен", изписан вляво от фигурата на Иван Александър, монетите се обособяват в две основни групи - със сложен и с обикновен монограм /Таб. XXXII/. Екземплярите със сложен монограм се отличават с много добра изработка, точно центрирани печати и средно тегло между 1,55 - 1,60 г., размер 19-20 мм. Монограмът на Михаил Асен е в четири основни варианта. Средното тегло на втората група, чиито екземпляри имат един и същи съкратен монограм на епитета "благоверен", е между 1,45 - 1,55 г. Те се отличават с опростена изработка и неоформени ядра с размер 20-21мм. Средното тегло на екземплярите от колективната находка "Двореца" е в границите на 1,45 - 1,60 г. и отразява понижението на тегловния стандарт на монетите от типа "Иван Александър с Михаил Асен" за периода от 1337-1350 г.
Втората колективна находка е намерена на Северозападния склон на Царевец в руините на голяма жилищна сграда /Обр.З/. Тя съдържа 10 сребърни монети на Иван Александър с Михаил Асен, 35 билонови и 1 медни монети на Иван Шишман. Съставът на малката находка показва, че тя е укрита или изгубена в началото на 70-те години на XIV в. при управлението на Иван Шишман. Средното тегло на сребърните екземпляри е 1,10 г., размер 18-19 мм. Всички монети имат нормално изписан монограм на титлата "ЦАРЬ",
но върху някои от тях той е заменен със звездички. Третата колективна находка съдържа 20 сребърни монети на Иван Александър и Михаил Асен. Тя е намерена в подножието на хълма "Трапезица". Върху запазените екземпляри монограмът на титлата "ЦАРЬ" е нормално изписан, а тяхното средно тегло и размер е 1,0 г. 18см. Анализът на трите колективни находки показва, че нормалният монограм на титлата "ЦАРЬ" фиксира доста по-леки и съответно по-късно отсечени тегловни емисии. Това добре се отбелязва и при единичните находки от Търново. От общо 141 единични монети 86 екз. имат обърнат монограм на титлата "ЦАРЬ", средно тегло 1,45 - 1,60г.; 21 екз. с нормален монограм на титлата "ЦАРЬ", средно тегло 1,30г.; 9 екз вместо монограми имат по три точки или звездички, средно тегло 0,65 г. и размер 16-18 мм. Същите данни предоставят колективните и единични находки от сребърни монети на Иван Александър с Михаил Асен, намерени в други райони на България или съхранявани в чужбина /СССР, Румъния, Македония, САЩ/. Върху два ниско тегловни екземпляра /0,87 и 0,72 г., диам. 17-19 мм./, копиращи сребърните монети на Иван Александър с Михаил Асен, вместо обичайните монограми на царя и на неговия син, е гравиран монограм на Иван Шишман. Върху обратната страна монограмите също са заменени с групички от по три точки. Известни са екземпляри от типа "Иван Александър с Михаил Асен" с тегло 0,50 г. и без надписи, които са препечатани върху нискотегловни сребърни монети на цар Иван Срацимир. От друга страна, монетите на видинския цар с такъв нисък тегловен стандарт са сечени след 1370г. Наличието на монети от типа "Иван Александър с Михаил Асен", предимно с понижено тегло в колективните находки, укрити след 60-те години на XIV в., показва, че това сребърно монетосечене е издавано не само след смъртта на Михаил Асен /+1355г.?/ и съвместното управление на Иван Александър с Иван Шишман, но и през първото десетилетие на самостоятелното владичество на Иван Шишман. Отсъствието на сребърни монети по-леки от 1,0 - 1,10 г. и размер под 19 мм в находки, укрити или изгубени преди тази дата, потвърждава мнението, че т.нар. "грошове" и "полугрошове" на Иван Александър с Михаил Асен представляват екземпляри от един и същи номинал, но издавани с постепенно намаляващо тегло в продължение на близо 40 години. Подобно тегловно понижение на сребърните монети се наблюдава в Дубровник и Сърбия. Както сребърните монети на Теодор Светослав, Михаил Шишман Асен и на Иван Александър /тип "царят сам"/ са сечени по системата "аlреzо", така и изданието от типа "Иван Александър с Михаил Асен" е произвеждано по същата система - отсичане на определено количество монети от определена тегловна единица по дадено теоретическо тегло за всяка монета, без да се следи стриктно теглото на отделните екземпляри да отговарят на приетото теоретично тегло. Колективната находка от Двореца, съставена изцяло от сребърни монети на Иван Александър с Михаил Асен, дава известни косвени данни за организацията на монетното производство в Търново. Екземплярите от групата със сложен монограм на епитета "благоверен" и обърната титла "ЦАРЬ", освен с високото си тегло, се отличават с много добра изработка.
Това са монети от първата емисия на сребърното монетосечене на Иван Александър с Михаил Асен, отсечени около 1337г., по случай предстоящата сватба на царския син с Мария-Ирина, дъщеря на византийския император Андроник III Палеолог. Тези монети били сечени до около началото на 40-те години като след тази дата започнало производството на екземпляри от нова емисия, най-масовата. Отличителното за нея е изписването на обърнат монограм на титлата "ЦАРЬ", а епитетът "благоверен" се състои само от буквите "ББ” /Таб. XXXII/. Според данните от колективните и единични находки е видно, че от средата на 50-те години производството на сребърни монети чувствително намаляло. Характерните белези за емисиите, сечени след смъртта на Михаил Асен, са нормалният монограм на титлата "ЦАРЬ", а епитетът "благоверен" е изписван с две букви "ББ" или само с "Б". Наред с ограниченото издаване на сребърни монети се понижавало и тяхното тегло. Това се дължало на редица политически и икономически причини -откъсване на областите, от които се добивало сребро в резултат на турските нашествия и сръбската окупация като Родопите, районите около Велбъдж, Кратово, Ново бърдо и др.; временното завладяване на Видинското царство от унгарците, постоянните раздори с Византия; големите парични разходи около войната с Амадей Савойски за освобождаването на пленения цар Иван Страцимир.
Отличителното за емисиите, сечени през 60-те години и в началото на управлението на цар Иван Шишман, е тяхното твърде ниско тегло и малки размери /0,50 - 0,80 г. и диам. 15-17 мм/. Гравираните монограми могат да се определят като подражателни, а в повечето случаи те са заменени с групички от по три точки или звездички.
При комплексния анализ на сребърните монети на Иван Александър с Михаил Асен, намерени в Търново, бяха направени опити за сравняване на двойките печати, с които те са били отсечени. Така например, от прегледаните 790 екземпляра се установиха само 1 двойка лицеви и 4 двойки еднакви опъкови матрици при монетите от Първа хронологична фаза; 5 двойки лицеви и 6 двойки опъкови матрици при Втора хронологична фаза. Подобно съотношение е отбелязано при проучването на други колективни и единични находки със сребърни монети на Иван Александър с Михаил Асен. В колективната находка от с. Арчар от 304 екз. са установени 6 лицеви и 14 еднакви опъкови матрици. Тези все още непълни и оскъдни данни подсказват за няколко милиона сребърни монети, произведени в монетарницата на Търново за периода 1337-1355г.
 Тип III /Иван Александър с Михаил Асен/

Лице: М  IW
            А  А
          ЧР  ЧР
Иван Александър / вдясно/ и Михаил Асен / вляво/, със стеми, дивитисиони и лороси, държат помежду си лабарум с дълга дръжка. Д. ръка на царя, и съответно л. ръка на по-младия цар, са положени върху гърдите им.
Опако: Т  Р
        NB
Схематичен модел на град Търново, представен като крепост с три кули и засводена порта.

Източник: Книга "Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV в." с автор Константин Дочев
Старо Търново
Ако оценявате труда ми и желаете да направите дарение, благодаря Ви!
Описание Сума
Дарение BGN

Няма коментари:

Ако Ви харесват моите публикации, подкрепете ме с дарение-
Описание Сума
Дарение BGN